شهید دانا
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
چند چیزباعث آسانی جان دادن است ... نظرات() 

١-دوست داشتن امیر مومنان علی بن ابی طالب ع

٢- احسان به والدین

٣- صله رحم

۴- دادن لباس به برادر دینی

۵- دادن شیرینی به برادر مومن

۶- روزه گرفتن

٧- خواندن سوره مبارکه یس

برمحمد وآل محمد صلوات

پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
ادامه خواص آب نیسان ... نظرات() 

-بن دندانها را محکم می کند

-بلغم را کم می کند

-درد پشت ودرد شکم نبیند

-از زکام آزار نبیند

-درد دندان ودرد معده وکرم معده را زایل گرداند

-ازمرض بواسیر وخارش بدن وآبله ودیوانگی وخوره وپیسی نجات یابد

-کور ولال وکر وزمینگیر نشود

-آب سیاه دردیده اش نزول نکند

ادامه دارد ... صلوات برمحمد وآل محمد

سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
اذکار وآیاتی که باید به آب نیسان خوانده شود ... نظرات() 

١-سوره فاتحه الکتاب ٧٠بار

٢-آیه الکرسی ٧٠بار

٣-سوره کافرون ٧٠بار

۴- سوره توحید ٧٠بار

۵- سوره فلق ٧٠بار

۶- سوره ناس ٧٠بار

٧- سوره اعلی ٧٠بار

٨- سوره قدر (انا انزلنا ) ٧٠بار

٩- ذکر الله اکبر ٧٠بار

١٠- ذکر لااله الاالله ٧٠بار

١١- صلوات برمحمد وآل محمد ٧٠بار

موارد مذکور را باید با وضو وروبه قبله وبا توجه خواند .

خواص آب نیسان  بازهم ادامه دارد

سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
خواص آب نیسان رومی ادامه قسمت اول ... نظرات() 

١-بیرون می کند درد راازبدن واستخوانهای اوواگر درلوح دردی برای او مقدر شده باشد محو می نماید

٢- اگر فرزند نداشته باشد وفرزند خواهد آب نیسان را بان نیت بیاشامد اورا فرزند روزی می گردد

٣-واگر زن عقیم  باشد وفرزند نیاورد وازاین آب بیاشامد فرزند ازاو بوجود می آید

۴- اگر زن یا مرد پسر خواهند یا دختر ازآن آب بیاشامد مقصود شان حاصل می گردد

۵- اگر کسی سردرد داشته باشد وازاین آب بیاشامد صداع او ساکن گرددبقدرت الهی

۶- اگر درد چشم داشته باشد وقطره آب مذکور را درچشم خود بچکاند وازآن بیاشامد وچشم خودرا شستشو دهد به اذن خدا شفا می یابد.  ادامه دارد....

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
خواص آب نیسان ... نظرات() 

با نام خدای بزرگ وآرزوی سلامتی وتعجیل ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی عج

ازامام صادق ع روایت شده است که ازامیرالمومنین نقل شده است که رسول اعظم اسلام فرمود درماه نیسان رومی آب باران می گیری


... ادامه مطلب