شهید دانا
پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
توضیحاتی درمورد خبرمنتشرشده دروبلاگ بچه کویر ... نظرات() 

باسلام وضمن تشکر از انعکاس خبرروستا توسط بچه کویر امروز مشاهده کردم که ایشان اطلاع رسانی کردند که مصطفی ایزدی بعنوان حسابرس جهت تغییر وتحول درشرکت معرفی شدند.

لازم است به اطلاع مردم خوب واعضای محترم شرکت تعاونی رسانده شود که آقای ایزدی بازرس شرکت می باشند که با عزیمت ایشان به روستای ایراج ازایشان درخواست شد که با توجه به رکود موجود که به تبعه آن تعطیلی موقت کارگاه رادرپی داشت ایشان گزارش جامعی از وضعیت شرکت درمورد هزینه  های انجام شده وموجودی شرکت اعم ازموزاییک وکف پوش وغیره تهیه نمایند تابتوان راه حلی برای برون رفت ازوضعیت موجود پیدا کرد .وفعلا تصمیمی براینکه آقای ایزدی بخواهد مسولیت بگیرد نه ازطرف ایشان ونه ازطرف هیئت مدیره اتخاذ نشده است

البته آقای ایزدی طبق وظیفه قانونی خود هرزمان که بخواهد می تواند حسابهای شرکت رابررسی وگزارش تهیه نماید

ازهمکاری بسیار خوب ایشان تشکر می شود

ضمن اینکه باتوجه به روند کاهش تولید توسط کارکنان شرکت ازآنان خواسته شد تا تولید را براساس روال سابق پیش ببرند که مجبور به تعطیلی آن نشویم . متاسفانه پاسخ مثبتی از سوی کارکنان داده نشد وادامه این روند به نفع شرکت نبود .

درمورد حقوق کارکنان حق با آنان است گرچه از آنها خواسته شده حساب بانکی باز کنند تا درصورت امکان هرچه سریعتر این مهم انجام شود لکن هنوز هم بعضی اقدام به گشایش حساب ننموده اند.

ازآنجا که پرداخت دستمزد از وظایف هیئت مدیره است که باید اقدام نماید خاطر نشان می گرددهمانگونه که به آقای عامری اعلام شده درصدد تامین منابع مالی هستیم که به محض تحقق حقوق پرسنل دراولویت اول قراردارد .

انشاء ا... توانسته باشیم که موضوع را شفاف وپرسنل زحمتکش رااز نگرانی خارج سازیم .

البته از اعضای محترم خواستیم که هرکدام دوسهم خریداری نمایند تا بتوانیم هزینه هارا پوشش دهیم که متاسفانه تعدادی که اجابت کردند تعدادشان بیش از ده نفر نرسید  .

پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
خبر رسانی ... نظرات() 
پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
السلام علیک یا جعفربن محمدالصادق ع ... نظرات() 

بافرارسیدن ایام غمبار صادقیه سالروز شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق ع حسینیه ١۴معصوم اقامه عزا می نماید

ضمن عرض تسلیت شهادت این امام همام به شیعیان وشیفتگان آنحضرت خصوصا ایراجیهای مقیم مرکز باطلاع می رساند مراسم عزاداری وسخنرتانی از امشب (شب جمعه ١۶مهر ازساعت ٢١درحسینیه ١۴معصوم با دعای پرفیض کمیل آغاز خواهد شد ودرادامه سینیه زنی وسخنرانی انجام می گردد. این مراسم تاشب سوم شهادت امام ادامه خواهد داشت .ضمن اینکه فردا جمعه مراسم قرایت قرآن وبیان اجکام طبق روال ساعت ۴بعدازظهر خواهد بود وعزاداری بعد ازنماز مغرب وعشا انجام می گردد.

ازعلاقه مندان به اهلیبت عصمت وطهارت دعوت بعمل می آید تا دراین برنامه ها شرکت نمایند .

حسینیه ١۴ معصوم ع

پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸
روایتی از امام علی ع ... نظرات() 

پیامبر اکرم ص به امیرمومنان علی ع فرمود علیجان دوست داری ششصد هزار گوسفند به توبده یا ششصد هزار دینار یا ششصد هزار کلمه حکمت .

علی ع عرض کرد یا رسول الله ششصد هزار کلمه حکمت را دوست دارم .

پیامبر فرمود یا علی ششصد هزار کلمه حکمت آموز را در شش کلمه خلاصه می کنم ودراختیار توقرار می دهم

١- اگر دیدی مردم به مستحبات مشغولند تا امر واجب را انجام بده

٢- اگر دیدی مردم به امور دنیا مشغولند توبه امور آخرت بپرداز

٣- اگر دیدی مردم از یکدیگر عیب جویی می کنند توبه عیب خویش توجه کن ودرصدد برطرف کردن آن باش

۴- اگر دیدی مردم به تزیین وزینت دنیای خود مبادرت می ورزند توبه زینت آخرت خود مبادرت کن

۵- اگر دیدی مردم به زیادی عمل توجه دارند تو بهاخلاص درعمل توجه نما

۶- اگردیدی مردم دست توسل بسوی خلق دراز می کنند توبه توسل به خدا داشته باش