ام داود دخترعبدالله بن ابراهیم و مادر رضاعی امام صادق(ع)است که به ام خالد بربریه شهرت داشته و جد صالح مرحوم سید بن طاووس است مورخان در اسم او اختلاف کرده اند بعضی او را حبیبه و بعضی فاطمه گفته اند.