شهید دانا
دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
زائر ین بیت الله ... نظرات() 

ای زائرین بیت خدا   خوش بحالتان***با اشک شوق دهید دل صفا  خوش بحالتان

دعوت شدید هم اکنون به کوی دوست***ذی قیمت است لحظه لحظه آن خوش بحالتان

محرم شدن به کعبه ی ارباب معرفت ***میقات جعفه واذکار واشکتان خوش بحالتان

سوی حرم روانه ولبیک گوی حق ***افتد نگاهتان به مروه و به صفا خوش بحالتان

آنگه که کعبه جلوه کند پیش رویتان***برهم نهاده چشم وبه سجده نیازتان خوش بحالتان

بادیدن حجر وحجر و رکن وهم مقام ***پایین درب مستجار وحطیم حال التجا خوش بحالتان

گاه طواف کعبه تجلی کند خدا***وارسته گشته زاغیارواقربا خوش بحالتان

اذکار شوطها به زبان چون شود بیان ***بشکسته بغض وروان اشک دیده ها خوش بحالتان

پشت مقام و نماز طواف بس خوش است ***اندررکوع وقنوت حال سجده ها خوش بحالتان

بعدازتشهد وصلوات وسلام آن نماز***درسجد های که شکر خدا آورید جا خوش بحالتان

گردددعا اجابت وحق می کند نظر ***بااین دعاست که شوددردها دوا خوش بحالتان

قبل ازورود به سعی صفا مروه  ای عزیز***رونوش آب زمزم وپاش فرق تابه پا خوش بحالتان

وارد شدید سوی صفا دل صفا دهید***باذکر وهروله در دور ودورها خوش بحالتان

دردورهفتمین که بود مروه آخرش ***تقیصیر کرده بشکرانه اش دعا خوش بحالتان

این عمره تمتع بود وبپایان رسید آن ***آسوده خاطروهم با فراغ بال خوش بحالتان

درفرصتی که حج تمتع شود شروع ***رفتن بسوی حرم صبح وظهر وشام خوش بحالتان

درهرتشرف تان درحرم بهرنماز***انجام داده طوافی و نائبا بنام خوش بحالتان

درشهر مکه ختم کتاب خدا ی را***بنموده وببر، این فیض عام وتام خوش بحالتان

درعصرروز هشتم ذیحجه محشریست ***محرم شدن زمکه شیرینیش بکام خوش بحالتان

راهی به سرزمین معرفت وعشق وبندگی ***روح وروان بیادخدا بیقرارو رام خوش بحالتان

آنشب که آرزوی همه هست لطف حق***شکر خداعنایت حق  برشما عیان خوش بحالتان

درآن شبی که خداوعده داده خوبانش***بخشد گناه بنده به آخرامام خوش بحالتان

آن کوه کوچکی که قدمگاه اولیاست ***رحمت زناحیه شاه کربلاست خوش بحالتان

برپاست خیمه ی مهدی امیرالحاج****توفیق وصل یاربشدگرنصیبتان خوش بحالتان

         دانا هنوز لذت حج است دروجود تو*****بااشک بدرقه بنما ی حاجیان  گو خوش بحالتان 

شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
آثار دروغ ... نظرات() 

 نوزده    آثار  سوء  دارد  دروغ                  تاتوانی کن تو پرهیز ازدروغ

ازخدالعنت ونفرین  است ومرگ                می برددروادی واهی دروغ

موجب محرومیت ازرحمت است               کل افاک اثیم است از دروغ

باعث گمراهی  وسردرگمیست             هم خیانت بر صداقت شد دروغ

می برد سوی توهم سوی جهل             می کند اصراربرعصیان دروغ

حاصلش باشد عذاب اخروی                   شاکلیدی برگناهانست دروغ

ازشراب انجام آن بدتر بود                       عامل کل گناهانست دروغ

خیر ایمان رانمی بیند کسی                  آنکه عادت کرده برامر دروغ

بدترین نوعش دروغست برخدا              درردیف شرک وکفرانست دروغ

همچنان سرچشمه دارددرنفاق                  موجب خواری ورسوایی دروغ

می شود خوار وذلیل  هردوجهان                آنکه کارش هست دائم بردروغ

هم شقی  باشد  وهم کم حافظه             هرکه راباشد سروکارش دروغ

کاذبان  روز  قیامت    روسیاه                      گر  نگردند   تائب  از کار دروغ

مومنان برکاذبان بی اعتماد                       موجب تشویش افکارست دروغ

دور را نزدیک سازد چون سراب                  عکس آ ن هم صادق ازکاردروغ

این حدیث است ازامام چارمین                   کن حذر از احمق وبخل ودروغ

دادی ای دانا توپندت را بکوش                    خودنباشی عامل کذب ودروغ

درتاریخ 4/6/93روزسه شنبه برابر با29شوال ساعت 30/19سروده شد.

سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳
لذت دیدار ... نظرات() 

دوست دارم که ببینم رخ زیبات بیا                     به  دو عالم  ندهم  لذت  دیدار بیا

یوسف  مصر  خریدار  اگر پر دارد                با وجود  تو  خودش هست خریدار بیا

دهم هر صبح سلام ازخود وازام وابی         خواهم از حضرت حق تا کند ابلاغ بیا

من به درگاه خدا عهد کنم هرصبحی            تحت فرمان توباشم به همه حال بیا

حامی راه توباشم  به جمالت مشتاق           از خدا خواسته ام تا بشوم یار بیا   

گر میان من و تو  مرگ  جدایی فکند                خیزم ازقبر کفن پوش ومددکار بیا

شیعیان چشم به تو طلعت زیبادارند                 از پس  پرده  ببینند به  یکبار بیا

سرمه چشم تو نورست کند نورانی             چشم بیمارهمه چشم براهست بیا

عالم ازفتنه پروفسق وفجوربیداد              ریشه ظلم بخشکان که امید است بیا

حق محقق شود ازآمدنت ای آقا                  دادمظلوم ستان ای گل بی خار بیا

حکم قرآن شده تعطیل زکید دشمن                بهر احیای کتاب الله و  احکام   بیا

شیعیان چشم به انوار جمالش دارند            زاده ی عسکری ای حجت دادار بیا

بارالها غم واندوه زقلبش بزدای                   حامیش باش ونگهدار بگویش که بیا

چارده بند اگر شعر سرودی دانا                   بود  از عهد سند گفته ی  ابرار   بیا

این14بند شعر درروز دوشنبه مورخ 3/6/93برابربا 28شوال المکرم ساعت 45/19سروده شد.          اللهم عجل لولیک الفرج                     (( رسول دانا))

 

شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
آرزوی زیارت حرم ابی عبدالله الحسین ع ... نظرات() 

چه می شود که به قلبم اشاره بنمایی

دوای درد دلم را توچاره بنمایی

من آن عبید حقیرم که با منتظرم

زیارت حرمت را حواله بنمایی

حسین خرده مگر عشق وبی قراری من

چه می شود به گدایت نظاره بنمایی

خداگواست ندارم جز این تمنایی

مرابه کرببلایت روانه بنمایی

شدست عادت من جمع کاروان بودن

شود که ؟ نام مرا هم اضافه بنمایی

سلام می دهمت صبح وظهر وهر شامی

به این امید سلامم مجابه بنمایی

نشان به مهر توجانان کجا شود حاصل

مگر که پشت قباله حواله بنمایی

به ذات حق نکشم پا زدرگهت آنی

اگر چه آمدنم رابهانه بنمایی

به یاد تشنگی ات اشک می ریزم

که چشمه ساردلم را روانه بنمایی

خداکند که به رویا شبی کنم مدحت

جواز ذاکریم را مدامه بنمایی

سروده شد بتاریخ 14/5/93سه شنبه 8شوال المکرم ساعت 18 

شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
جواز ذاکری ... نظرات() 

دوست دارم یک شبی درخواب پیغمبر ببینم

بهترین خلق خدای خالق اکبر ببینم

دوست دارم ذره ای تابد به من نورجمالش

ازرخش انور بگیرم زندگی ازسر بگیرم

دوست دارم لحظه ای آید شوم محو جمالش

اشرف مخلوق عالم سید وسرور ببینم

دوست دارم از جنابش بشنوم صوت رسایش

ازکلامش جان بگیرم شافع محشر بگیرم

دوست دارم مجلسی گرددبپا بهر حسینش

من به امرش روضه خوان واشک آن سرور ببینم

دوست دارم نام من باشد ردیف ذاکرانش

من جواز ذاکری ام دست آن دلبر ببینم

پنجشنبه 9/5/93سوم شوال المکرم ساعت 30/19سروده شد .رسول دانا