شهید دانا
سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
کراماتی ازحضرت شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی (ره) ... نظرات() 

آقای حاج سید محمد حایری قائنیازقول یکی ازدوستان خود نقل نمودندکه شخصی آمد خدمت حاج شیخ عرض کرد دعابرای اولاد می خواهم .فرمودند صلاح تو نیست اولاددارشوی .زیاداصرارکرد.پرسیدندآیا حاضری اولادارشوی وکورشوی وپسرتودست ترابگیردوعصاکش توشودوتوسائل به کف شوی ؟عرض کرد بلی حاضرم .ایشان دعایی دادندوشخص مزبور صاحب پسری شد وگفت خودم دیدم آن شخص راکه کورشده وپسرش دست اورامی گرفت ودربازارمی گرداندوگدایی می کرد.(نقل ازکتاب نشان ازبی نشانها ج۲ص ۶۲

(برای شادی روحش صلوات)