شهید دانا
شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
خدمت به خلق خدا ... نظرات() 

اينقدرازچه پی درهم وديناری تو                دائمادرپی سنگين شدن باری تو


مال خوبست بحدی که وبالت نشود            کارکن کار نگويند که بيکاری تو


هست اين عالم هستی گذر عمر ولی         گرشوی غرق زر وزور زاشرای تو

نفس اماره تورا سوق دهد برباطل               گرفریبش نخوری زیرک وهوشیاری تو

عاقلا دام زشیطان همه جا پهن بود              چشم خود بازنما ورنه گرفتاری تو

گرکه راحت طلبی ونروی ازپی کار                  همه گویند که بی ارزه وبیعاری تو

گربخوانی همه روز آیه زقرآن مجید                  شوی آرام مپندار که بیماری تو

به سحر خلوت بادوست بود جانانه                 وقت وصل است گرت دورزاغیاری تو

بندگی شد هدف غایی خالق جانا                  بندگی کن به خدا. لایق ابراری تو

گذرد عمر تودانا منما لحظه دریغ                     خدمت خلق نما   عاشق این کاری تو

                          برمحمد وآل اوصلوات . اللهم عجل لولیک الفرج     التماس دعا