شهید دانا
یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
حدیث : امام مجتبی فرمود. ... نظرات() 
شنواترین گوشهاآن است که پندواندرز رابخاطر بسپرد وبه سود خودبکارگیرد. (التماس دعا)
قابل توجه همشهریها
شرکت آزاداندیشان جهت تکمیل نیروی انسانی درامر تولید نیرو جذب می کند . علاقه مندان به کارمی توانند به آقای علی گرجی سرپرست کارگاه موزاییک سازی مراجعه نمایند.
دررابطه باآماده سازی سالن یخ سازی ازهمشهریهای بنا دعوت بهمکاری می شود . کسانیکه درامر دیوارچینی وسفت کاری ونازک کاری ساختمان تجربه دارند به آقای گرجی ویاآقای حمید رضا زاهد مراجعه نمایند. کاربصورت پیمانکاری هم واگذارمی شود.