شهید دانا
شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخبارشرکت تعاونی ... نظرات() 
روزیکشنبه شب هیئت مدیره تعاونی آزاداندیشان جلسه داشت .این جلسه باتلاوت آیات قرآن آغاز شد.دراین جلسه مقررشد برای 100نفر ازهمشهریان چه آنها که عضو هستند وچه عضو نیستند دعوت نامه داده شود .این جلسه قراراست روزجمعه ساعت 4بعد ازظهر برگزارگردد. قرارشد درتعطیلات نیمه خردادتعدادی ازاعضای هیئت مدیثره وهیئت موسس برای بعضی اقدامات به ایراج بروند. امروز 250مترمربع سرامیک جهت دیوارهای یخ سازی ازیزد به ایراج ارسال شد دوروز قبل جناب آقای بخشدار وجناب آقای ایرجی ازشرکت آزاداندیشان بازدید وازنزدیک محصولات شرکت رارویت نمودند .مذاکره برسر خرید کف پوش برای دهیاریها با آقای بخشدار درجریان است . اگر سیمان مورد نیاز تعاونی تامین گردد.