شهید دانا
یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
آخرین مهلت برای عزیزانی که موفق به پرداخت اقساط عضویت درشرکت آزاداندیشان نشدند ... نظرات() 
باعنایت به اینکه شرکت درنظر دارد هرچه سریعتر اوراق سهام اعضا راصادر ودرمجمع عمومی که درروستای ایراج برگزارمی گردد توزیع نماید .لازم است اعضایی که تاکنون حداقل ۹۰۰۰۰تومان نپرداختند هرچه سریعتراقدام نمایند .
چنانچه حداکثر تاتاریخ ۱۵/۱۲/۸۶تعداد۹۰نفری که فقط ۳۰۰۰۰تومان پرداخته اند این مبلغ را به ۹۰۰۰۰تومان تکمیل نکنند بعنوان سهامدار شناخته نمی شوند واوراق سهام به انها داده نخواهدشد.