شهید دانا
پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
اعلام برنامه های روزجمعه 3/3/87 ... نظرات() 

با ارسال دعوت کتبی برای بیش از ١٠٠نفر ازهمشهریان عزیز فردا منتظر حضور سبز ومعنوی عزیزان هستیم

جلسه طبق معمول با تلاوت آیات قرآن شروع خواهد شد

آقای مهندس اشرف نیز بمناسبت حماسه بزرگ  روزآزادسازی خرمشهر اشعارودیکلمه ای را ارایه می نماید ومجری برنامه ایشان هستند.

قرار است دراین جلسه مدیر عامل شرکت گزارشی از پیشرفت کارها راارایه نماید

بعد ازسخنان مدیر عامل رئیس هیئت مدیره نیز دررابطه با برنامه ها وپروژ ه های دردست مطالعه ودردست اقدام شرکت سخن می گوید

آنگاه نظر خواهی وپاسخ به انتقادات وپیشنهادت انجام خواهد شد

قراراست دراین جلسه از عزیزانی که تمایل به خرید سهام نقدی واقساطی دارند ثبت نام بعمل آید .