شهید دانا
یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
تشکر ازوبلک نویسان وپیام دهندگان ... نظرات() 

- برادران عزیزم آقایان :مهندس اشرف -آقای معتمدی -آقای بچه کویر-آقای کاشف -آقای امیر یگانه -آقای خورشید ایراج - آقای دهیار عزیز که به بنده اظهار لطف نمودند تشکر می کنم وتوفیق شمارا درامر نویسندگی وایجادسرگرمی واطلاع رسانی ومعرفی روستا وآداب رسوم ونیز معرفی گیاهان طبیعی ودارویی ومراکز تفریحی ازخداوند متعال خواستارم .درنوشتن رعایت انصاف بسیار مهم است . شاعر می گوید .

دانی چرا درسیر خودهرلحظه می لرزد قلم *     ترسد که ظلمی را زند درحق مظلومی رقم .

باصلوات برمحمد وآل محمد . التماس دعا