شهید دانا
سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦
حدیث درباب غضب ... نظرات() 
امام صادق (ع) به نقل ازرسول اکرم(ص)
الغضب یفسدالایمان کمایفسدالخل العسل
غضب ایمان آدمی راتباه می سازد آن چنانکه سرکه عسل رافاسد می کند.
امید استانشاءا...درغضب افراط نکنیم وتفریط هم نداشته باشیم .نداشتن غضب یعنی تفریط یعنی غیرت نداشتن . وافراط یعنی آنکه غضب برآدمی غلبه کند وازکوره دربرود.
بهترین نوع خشم عقلانی است که با معیارهای عقل سلزگارباشد .(اصول کافی ج ۲ص ۳۰۲)