شهید دانا
جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦
اشعاردرموردشهید جاویدالاثر محمدحسین دانا ... نظرات() 

شهید راه قرآنی حسین جان                  توجاوید الاثر نامی حسین جان

حسین وهم حسینی مسلکی تو          گذشته از سروجانی حسین جان

به  امر مقتدا  و رهبر  خود                     شدی جذب بسیج وپاسداران

 چودیدی دوره هایی بس فشرده              ستیزی با هواداران شیطان

به سال شصت ویک مردادماهش              شدی عازم بسوی غرب ایران

مصافی نابرابر بود درپیش                       چوسلمان گونه درگردان سلمان

زماه مهر چون ده روز بگذشت               سحرگاهان یورش برخصم عدوان

بنام حضرت مسلم چنان شیر               شکسته خط دشمن با سروجان

ازاین رزم سپاه دین   رها شد                  بلندیهای سومار غرب ایران

   ازآن پس دشمن درهم شکسته               نموده قصدجان شیر مردان

چنان بمب افکنان درکوه وصحرا                  رها بنموده بمب های فراوان

به یکباره فضا شد آتش ودود                    که بمبی ازپس بمبی چوباران

میان وآتش وخون کربلاشد                       شده جمعی شهید درآن بیابان

قلیلی مانده اما بوده مجروح                     ولی گریان بیادخیل یاران

برای سرنوشت این دلاور                         زهر رزمنده ای پرسان وپرسان

خبر می دادهریک جور و واجور                   که باورکردنش نبود چوآسان

یکی می گفت میان شعله سوخت             یکی می گفت اسیر دست دونان

یکی می گفت دیدم نوحه می خواند           زبهر سرور وشاه  شهیدان

یکی می گفت قطعه قطعه گردید                چومولایش بخون گردیده غلتان

یکی می گفت دستانش جداشد              چومثل ساقی لب تشنه کامان

یکی می گفت بشنیدم صدایش               به زندان ستم نزد اسیران

کما کان منتظر بودیم شاید                      به پایان آید این دوران هجران

چوشد خاموش جنگ نابرابر                     شد آتش بس میان کفر وایمان

اسیران آمدند گشتند آزاد                        زظلم وجورآن ملعون عدوان

دراین ایام مادر چشم بر راه                   که آید نورچشمش بااسیران

بهر نیمه شبی بیدار گشتم                   بدیدم هردورا با اشک چشمان

 گرفته دستها را سوی خالق                   خدایا صبر ده زین داغ سوزان

دم آخر پدر می کرد یادش                      بیاید تاسرش گیرد بدامان

حسین است آمده اینک کنارم                بیا بابا رویم ماسوی جانان

پدر اول زبعدش رفت مادر                     به غربت داده جان هردوبه جانان

بهشت فاطمه جای پدرشد                  بقیع برفاطمه مادرچو مهمان

پس آنها شهادت گشت اعلام               به هشتاد چار بیست وچارآبان

 کسی دیگر نمانده ازاسیران                هم آثاری نمانده ازدلیران

سراغ تربتش ازکه بگیریم                    خداداند چسان بگذشت دوران

برای آنکه یادش زنده ماند                    برایش سنگ قبری هست یاران

به قطعه بیست وشش نزد پلارگ           شمیم عطر دارد او زیزدان

محمد هم حسین ، دانا وگمنام              اثر جاوید درجمع شهیدان

بسیجی غیورو پاک  طینت                   بشد جانش فدا درغرب ایران

خدایا اجر ده این مردم خوب                   که همراهی نموده ازدل وجان

به پاس احترام خون پاکش                    گرامی داشتند یادش به غفران

ولی جای شما خالی عزیزان                 به دشت کربلا صحرای سوزان

که هفتاد ودوتن جسم شهیدان             بخون غلتیده آن تن های عریان

عزیز فاطمه بی دست وبی سر               شده پامال زیر سم اسبان

سرش برنی براه شام وکوفه                  زجور کوفی وشامی بد نام

رسولم عبد مسکین دست خالی           که جاماندم زخیل این شهیدان

تمام دلخوشی من همینه                     که باشم پیرو راه شهیدان

خدایا سینه ام سوزی عطا کن                 که باشم ذاکر شاه شهیدان

علی لعنه الله علی القوم الکافرین وسیعلموالذین ظلمو ای منقلب ینقلبون

برای شادی روح جمیع شهدا صلوات