شهید دانا
جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦
حدیث ... نظرات() 
ازامام حسین (ع) درباره فضیلت سوال شد.
فرمودند مالک زبان بودن وبذل نیکی         (بلاغه الحسین) ص ۳۳۲