شهید دانا
دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
اشعاردرباره مقام مادروزن ... نظرات() 

وحی شد بررحمت  للعالمین *** کای رسول آسمانها وزمین

باعث خلقت تویی ای عبد من *** بهترین عبد منی درنزد من

گرنبودی آدم وعالم نبود          ***  عرش وفرش وکعبه وزمزم نبود

خلق کردم عالمی ازبهر تو       *** تاکه بشناسند عالم قدر تو

لیک دان این نکته را محمود من *** شد علی علت به تو مخلوق من

گرنبودی خلقت عبدم علی   ***   خلقت تو هم نبود ای احمدی

زان مهمتر اینکه گر زهرا نبود ***   خلقتی از احمد وایلیا نبود

فاطمه گوهر بود دراین جهان ***   زهره باشد درزمین وآسمان

 فاطمه شد پاره جسم رسول ***  خوانده شد با نام زهرا وبتول

سیده اوبر نساء عالم است ***    قره العین رسول اعظم است

ام بابا کفو مولی حیدر است ***   بردوسبط مصطفی اومادراست

اوشفیعه روز محشر بهر ماست ***  اذن او آن روز اذن کبریاست

زن به یمن فاطمه عزت گرفت ***   تحت اقدامش مکان جنت گرفت

دامن زن نقطه بدو عروج        ***   مرد زآنجا می کند سیر وصعود

دامن پر مهر او مکتب بود       ***      تربیت ازاو به روز وشب بود

هر که را دیدی مقامش برتر است *** زان یقینم از دعای مادر است

 گر که خواهی طی کنی راه کمال  *** یا بخواهی عزت و فر وجلال

 یا شود راضی زتو حی قدیر     ***      دامن پر مهر مادر را بگیر

مادر ار داری برو قدرش بدان   *** نیست مانندش دراین دارجهان

خدمت او کن اگر اهل دلی    *** تا که گردی پیرو آل علی

خلقت زن درمیان خلقیان      *** رحمت حق است واین باشد عیان

 بهترین مخلوق داور زن بود     ***  هرچه دروصفش بگویم کم بود

گفت این مطلب رسول عالمین *** هست محبوم چو نون و  ز  و عین

نون نماز و  ز  زن  و عین  عطریات *** سنت است  دانا   زفخر کائنات