شهید دانا
سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦
پیام به همشهری ایراجی ... نظرات() 
سلام همشهری : خوشابحالت که بچه کویر رامی شناسی .وازموقعیت کاری اوباخبری .ظاهرا اگربچه کویر دوست داشت بشناسنش خودش رامعرفی می کرد .البته ایشان هم درخط سیاسی است وشاید شغل امنیتی او مانع می شود که خودش را به همشهریها معرفی کند .من کاری به نام افراد ندارم هرکس درهرجای ایران یاجهان منطقی بنویسد وحد انصاف رارعایت کند ما مخلصش هستیم .شماهمشهری هم بیشتر خودترا نشان بده مثل بچه کویر کم رویی نکن دخترکه نیستید که حیا کنید مرد ومردانه بیا یید توگود هرچند شما جونید وما پیرمرد ولی مازمین خورده تون هستیم دوست داریم بیشتر حرفاتون رابشنویم .عزت زیاد همشهری وبچه کویر