شهید دانا
پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦
حدیث ازپیامبراکرم (ص) ... نظرات() 
پرستش وفرمانبرداری ازخدای بزرگ درسایه دانش وآگاهی انجام می شود.
امام مجنبی (ع)می فرماید :آن کس که عظمت خداراشناخت شایسته نیست که خودرا بزرگ بشمارد
امام رضا (ع) می فرماید : کمک ویاری شما به ناتوان برترین صدقه به شمار می رود.