شهید دانا
دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
خیر مقدم ... نظرات() 

مقدم دکتر حسنی نماینده محترم شهرستان نایین رابه روستای ایراج گرامی داشته وبرایشان آرزوی موفقیت داریم .
با به اطلاعات واصله قراراست آقای دکتر حسنی فردا ۲۱/۱۲/۸۶تاقبل ازظهر مورخ وارد ایراج گردد ودرمسجد جامع امام حسین ایراج سخنرانی نماید.
ازآنجاییکه مردم ایراج مردمی فهیم وآگاه هستند وبرای هر مسئولی از مسئولان نظام احترام قائلند توجه آقای دکتر را به مطالبی که درحسینیه ۱۴معصوم ایراجیهای مقیم تهران توسط برادران باستحضارایشان رسید جلب می نمایم
مسئله شهرستان شدن خوریکی ازخواسته های ما بود که باپیشرفت خورقطعا سایر روستاها نیز آباد ورونق خواهد گرفت
احداث جاده کمربندی درایراج بسیار حائز اهمیت است
زیرسازی وآسفالت جاده گدارنتک نیز مورد توجه قرارگیرد
داشتن دکتر سه روزدرایراج واستقراردربهداری ازدیگر خواسته های ماست
ایجادفاضلاب روستا نیز دردستورکارقرارگیرد
ایجادمنطقه صنعتی که ازقبل با همت ایشان تایید شده انشاء ا...عملیاتی گردد.
ایجادشعبه بانم ملی یا ملت نیز ازضروریات این روستااست
درصورت شهرستان شدن خور مرکز بخش شدن ایراج بعنوان روستاهای جنوبی مدنظرباشد.
بامید موفقیت ایشان درانتخابات وتلاش پی گیر برای رسیدن به خواسته های بحق مردم ایراج