شهید دانا
پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧
ختم کلام به آورون ... نظرات() 

باسلام . پيامی که خصوصی برای حقير فرستاديد مطالعه کردم .شاعر می گويد چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشيمانی .
قرآن کريم می فرمايد شما مردم باايمان مواظب باشيد که به اسمهای بد ولقبهای زشت يکديگر را مخوانيد .
جناب آروون لطفا به اين مطلب بينديشيد که اگر کسی حرفی را راجع به شخص ديگر زدکه احساسات مردم راجريحه دارنمود بايد با اوچه رفتاری داشت . شما درنشته خود بنده را چند بارشيخنا خطاب کرديد اين مسخره کردن يعنی چه؟ شما به اين ميگوييد طنز ؟‌شما به ۲۷۰نفر عضو تعاونی توهين کرديد . شما مطالب گفته شده درجلسه را بی ارزش دانستيد .شما به جلساتی که هيئت مديره داشتند به تخمه خوری ووقت گذرانی تشبيه نموديد بلکه به صراحت گفتيد اينجوری بوده . لطفا بررسی نماييد آن حقوق ومزايايی که بنده وامسال بنده ازتعاونی برداشتيم به مردم اعلام نماييد مردم بدانند شما دلسوز آنهاييد. شما به بازرس شرکت توهين کرديد والقاب ناپسند بکاربرديد .شما متوجه نيستيد که اين مطالب را شايد صدها نفر چه بومی وچه غير بومی بخوانند .شما گزارش دادن ايشان را به مسخره گرفتيد. وشما کارانجام شده درشرکت را بسياربی ارزش قلمدادنموديد . اينها گفتن نداره فقط شخص بنده روزان يکساعت تلفنی با نهادها سازمانها شرکتا وموسسات واعضای شرکت ونيز شخص آقای گرجی درايراج تلفنی صحبت کردم از اول سال ۸۶تا پايان سال .هزينه های قبض تلفن همراه وثابت بنده وساير همکاران بيانگر اين مطلب است . چطور بخودتان اجازه داديد اينگونه خستگی را ازتن خدمتگزاران تعاونی در کنید . آیا شما دلسوز ایراج هستید؟ شمااگر درمجمع حضور داشتید چرا اعتراض خودرا بیان ننمودید . اینکه با نام مستعار مطالبی بنویسید که کسی نداند شما کی هستید هنر است ؟ بنده حداقل اگر تهدید هم می کنم اسمم را می نویسم همه بدانند این مطلب را گفته ام . اگر ازکسی حمایت کرده ام نیز دلیل داشته ام .شما که قضیه قرض الحسنه وحسینیه را عنوان می کنید بدانید بنده ۱۴سال است درصندوق فعالیتی ندارم نه اینکه با برادرانم اختلافی داشته باشم نه بلکه اززمانی که دردانشگاه قبول شدم دیگر فرصت نکردم به صندوق بروم واین توفیق ازاینجانب سلب شده است . ازسال ۶۰هم که ازاولین موسس های صندوق بوده ام تاکنون دیناری وام دریافت نکرده ام نه خودم ونه خانواده ام .اینها تعریف نیست برای اطلاع شماست .بهتراست مطلبی که می نویسید بررسی کنید . شما گمان می کنید اگر بنده بدانم شما کیستید که به بنده وخانواده ام تهمت وافترا می زنید نمی توانم ازحق خود دفاع کنم . بقول برادرخوبم بچه توی ده مابجای اینکه بیاییم مشکلات روستایمان را منعکس کنیم ومطالبات بحق ازمسئولین ونماینده داشته باشیم بجان هم افتادیم وبرای پیشرفت یکدیگر چشم دیدن هم رانداریم .وبازبقول بچه توی ده بنده وبلاگ شما را ازصفحه وبلاگم پاک می کنم ودیگر تمایلی ندارم که به وبلاگهایی که بوی نفاق ودررویی می دهد سربزنم .ازسایر عزیزانی هم که به بنده نظر لطف داشتند سپاسگزارم . ازبچه کویر هم که با مطالب منطقی خود باعث دل گرمی ماشدند وبه بنده رهنمود فرمودند تشکر می کنم . پیش سوی ساختن ایراجی آباد آزاد وبافرهنگ .دست همه همشهریهایی که به آبادانی وترقی ایراج می اندیشند به گرمی می فشارم وبرایشان آرزوی موفقیت دارم . ونظارات سازنده آنان استقبال می کنم .برمحمد وآل اوصلوات