شهید دانا
پنجشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٦
تشکر ازوبلاگ نويسان ايراج وعلاقه مندان به وبلاگ خواني ... نظرات() 

سري به وبلاگها زدم .ظاهرابچه کوير وقتش ازهمه بيشتر بنظر مي رسد کارش آزادباشد وصبحها مثل ما کارگرنيست که ۶صبح سرکاربرود وتا۷شب کارکند .مطالبي راجع به جلسه شب چهارشبه نوشته بود که فکر مي کنم طلاعات کافي به ايشان نرسيده بود .دررابطه باعنوان مسايل مالي وبدهي شرکت که اززبان رسول دانا نقل شده بود . گويا موقعي که گزارش عملکرد هيئت مديره عنوان ميشد ايشان توجه نداشتند .ازراه اندازي خط موزاييک وخريد دستگاه يخ سازي وجذب نيروي انساني وارسال نمونه به نمايشگاه صنايع نايين وخيلي موارد ديگر .اما اين بچه بازيگوش بازيگوشي کرده ودرس خود راخوب روان نکرده است .

برادرخوبمان آقاي مسعود کلي ازپروژه هاي دردست اقدامش که حاکي ازعدم همکاري نهاد ها بود به دکتر گزارش داد ولي از بيان مشکلات ايشان هم حرفي نزده است .اميدواريم منبعد بازيگوشي نکند وخوب اطلاع رساني کند انشاء‌ا... البته من دوستش دارم درصورتيکه حد انصاف رابنمايد.