شهید دانا
سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
قابل توجه نویسندگان بچه کویر وبچه ی توی ده وکماندو وسایر عزیزان ... نظرات() 

باسلام مطالب شما رامطالعه ودر ديد خوانندگان قراردادم
اما حسب وظيفه با دکتر حسنی صبحت تلفنی داشتم وگلايه مندی بحق شما را درخصوص نيامدن ايشان بعرضشان رساندم .ايشان اظهارداشت چون چند روز قبل ازسال خدمت مردم شريف ايراج رسيده بودم ومی بايست ازتمامی روستاها به لحاظ فرصت پيش آمده درايام نوروز تشکر وقدردانی می نمودم فرصت دوباره پيدا نشد که خدمت مردم ايراج برسم . ايشان گفت انشاء‌الله درآينده ای نزديک درحسينيه ۱۴معصوم خدمت عزيزان خواهم رسيد وازاين بابت عذر خواهی می کنم چون تعمدی درکارنبوده است ومن به مردم ايراج ارادت دارم .
وشما همشهريان خوب عنايت داشته باشيد که برای آبادانی ايراج ومنطقه همه بايد بکوشيم وخواسته های بحق را ازوکيل عزيز مطالبه نماييم .ما به لطف خدا پی گير هستيم واميدوارم وعده ها يکی پس ازديگری تحقق يابد.   برای شادی روح شهيدان وامام شهيدان صلوات