شهید دانا
چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧
پیشنهاد به جوانان ایراج ساکن درتهران ... نظرات() 
باسلام وآرزوی موفقیت برای همه شما .اگر موافق باشید همایشی تحت عنوان همایش جوانان ایراج برگزارگرددتا اینکه
۱- جوانان ایراجی ازسن ۱۵تا۳۵سال شناسایی شوند
۲- موقعیت شغلی آنان مشخص شود
۳- موقعیت تحصیلی آنان مشخص شود
۴- استعدادهای آنها درمورد کارمورد علاقه شناسایی شود
۵- دسترسی به آنان درخصوص اخذ مشاوره وهمفکری آسان گردد.
۶-محل سکونت آنان نیز معین شود
با این اطلاعات می توان جوانان ایراج را شناسایی ودرجهت ترقی وتعالی ایراج با آنان تبادل نظر کرد
اگر بنده این تفکر رادارم نه به جهت اینست که خودرا جوان می دانم خیر بلکه نظرم اینست که برگزاری همایشهای این چنینی می تواند به خیلی از ذهنیت ها خاتمه دهد ودرجهت عملکرد بهتر وبکارگیری داوطلبان درامور خیر موثرباشد .
البته درایراج قراربود این کارانجام شود ولی دیر شد وعده ای راهی تهران وسایر شهرهاشده بودند.
لطفا نظربدهید .اگرموافقید یا مخالف عنوان نمایید. درصورت رسیدن به یک حد نصاب ۵۰نفری می توان زمان ومکان ودستور جلسه را درپیامهای بعدی منعکس نمود