شهید دانا
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
اطلاع رسانی به تمام جوانان ایراج درتمام نقاط ایران وجهان ... نظرات() 
باسلام به تمام جوانان غیور وبرومند ایراج .بعرض می رساند تعدادی ازجوانان که ظاهرا به اینترنت دسترسی دارند اعلام آمادگی نمود ه اند. تقاضای حقیر اینست که جوانان مطلع به سایر جوانان اطلاع رسانی نموده ونظر آنان رادرمورد زمان ومکان برگزاری این همایش جویا شمند تا انشاء ا... برنامه ریزی گردد وهرچه سریعتر این همایش برگزارگردد. قطعا با وجود این نوع جلسات وطرح تفکرات نو درجهت شکوفایی ایراج عزیز موثر خواهد بود .وحتی براین باور هستم که با ابراز اندیشه های حدید وتوانمندیهایی که وحود دارد واکثرا ازآن بی اطلاع هستیم می تواند درسپردن مدیریت شرکت تعاونی ویا مدیریت سایر موسسات وشرکتهایی که به تبعه آن ایجاد می گردد نقش مهمی ایفا نماید وبه اصطلاح بعضی ازانحصار بنده وامثال بنده بیرون آید . درپایان ازحضور دهیارمحترم که شب جمعه زحمت کشیدند ودرحسینیه 14معصوم حضوریافته وبرادران وخواهران رادرجریان کارهای دردست اقدام قراردادند تشکر ویژه دارم . بر محمد وآل محمد صلوات