شهید دانا
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخباری ازجلسه روزگذشته همایش جوانان ... نظرات() 

درپی اطلاع رسانی برگزاری همایش ازچند روزقبل روزگذشته تعدادی ازجوانان منجمله آقای محمدحسن مسعود دراین جلسه حضورداشت .
گرچه انتظاراین بود که تعدادبیشتری ازجوانان دراین جلسه شرکت کنند.لکن دراولین جلسه استقبال قابل ملاحظه نشد.بایک ساعت تاخیر جلسه باتلاوت آیات قرآن توسط حاج رسول دانا آغازشد وسپس ایشان با تشریح اهداف جلسه ازجوانان خواست این برنامه راادامه داده وهرچه سریعتر نسبت به برگزاری انتخابات برای ایجادشورای مرکزی اقدام نمایند.
گرچه تمام برگه های انتخاباتی ازپیش آماده شده بود که دراولین جلسه کارتمام شود لکن برای حفظ حق جوانان برنامه انتخابات به جلسه بعد موکول شد.
دراین جلسه نیز تصمیماتی اتخاذ گردیدونام این موسسه بعنوان انجمن جوانان ایراج مورد تصویب قرارگرفت .
مقررشد اعضای حاضردرجلسه حتی المکان جوانان راشناسایی وبصورت کتبی ازآنها دعوت بعمل آید .
دراین جلسه گزارشی ازسوی دهیاردررابطه بااقدامات انجام شده ویا دردست اقدام به سمع حاضرین رسید
قرارجلسه بعدی روزجمعه مورخ ۲۷/۲/۸۷ساعت ۱۱صبح درحسینیه ۱۴معصوم (ع) اعلام گردید.
ازآنجا که جوانان برای سرنوشت خود وساختن ایراج مسئولیت دارند دعوت بعمل می آید چنانچه عرق ملی ومذهبی دارند که قطعا هم دارند دراین جلسه حضوریابند.
این جلسه ساعت ۱۹.۱۵باذکرصلوات خاتمه یافت .
دراین جلسه آقای مهندس اشرف ازاعضای هیئت مدیره شرکت آزاداندیشان نیز حضورداشت .
دراین جلسه آقایان مهندس زاهد - محمد حسن مسعود - امیر یگانه - عباس بهمن - اسماعیل دانا - ابوالقاسم دانا وعلی نجفی بعنوان اعضای موسس قرارشد کارها راپی گیری نمایند.

برای سلامتی آقا امام زمان صلوات