شهید دانا
شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
فضایل امام جعفر صادق(ع) ... نظرات() 

بحر مواج ازلى و عروه الوثقاى حقیقى

شیخ عارف محیى الدین عربى در المناقب ، مى گوید:

صلوات خدا و ملایک و حمله عرش و جمیع خلقش در زمین و آسمان ، بر استاد عالم و سند وجود، مرتقاى معارج و منتهاى صعود، بحر مواج ازلى و سراج وهاج ابدى ، ناقد خزاین معرف و علوم ، عقول و نهایت فهوم ، عالم اسما و دلیل طرق آسمان ، وجود جامع حقیقى و عروه وثقاى وثیقى ، برزخ و برازخ و جامع اضداد، نود هدایت ارشاد خدا و مستمع قرآن از قایلش ، کاشف اسرار مسایلش ، مطلع شمس ابد، جعفر بن محمد، علیه صلوات الله الملک الاحد

کوچکى اساطیر عرفان در برابر اهل البیت (ع)

قاضى عبدالرحمن ، در مبحث امامت کتاب المواقف مى گوید:

 

 

بقیه در ادامه مطلب


... ادامه مطلب