ذکر خواب

ذکر خواببنام خالق محبوب سبحان               که الطافش به ما باشد فراوانبه احمد داده حق سروری را                    مقام شامخ پیغمبری رااز او اعجازها باشد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

آثار دروغ

 نوزده    آثار  سوء  دارد  دروغ                  تاتوانی کن تو پرهیز ازدروغ ازخدالعنت ونفرین  است ومرگ                می برددروادی واهی دروغ موجب محرومیت ازرحمت است               ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید
مرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
5 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
4 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مرداد 91
11 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
10 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
34 پست
مهر 90
19 پست
شهریور 90
22 پست
مرداد 90
74 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
آذر 88
8 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
19 پست
تیر 88
21 پست
خرداد 88
8 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
18 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
28 پست
آبان 87
12 پست
مهر 87
14 پست
شهریور 87
16 پست
مرداد 87
7 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
31 پست
اسفند 86
40 پست
بهمن 86
1 پست