روزهای نحس درتمام ماههای قمری

باطلاع میرساند که درتمام ماههای قمری روزهای ذیل نحس می باشد که بهتر دراین روزها وشبهای آن کارهای مهم وکلیدی صورت نگیرد مانند : عروسی . خانه خریدن .معاملات بزرگ تجاری . مسافرت کردن و...
روزسوم هرماه
روزپنجم هرماه
روزسیزده هرماه
روزشانزده هرماه
روزبیست ویکم هرماه
روزبیست وچهارم هرماه
روزبیست وپنجم هرماه
علاوه برروزهای فوق که درتمام ماهها نحس است ایام دیگری درهر ماه نحس است که دربرنامه های بعدی خواهم نوشت

برای شادی روح شهدا صلوات

/ 0 نظر / 33 بازدید