تشکرخالصانه ازجوان شماره 2وسایرپیام دهندگان منصف

برنامه حمایت ویامخالف ازکاندیداها وتبلیغ برای آنها ویا علیه آنها ازنظر قانون تمام شد.هرکس به هرباوری رسید برایش حجت است وبه رسالت خویش عمل خواهد کرد.
باسلام به جوان رشید شماره دو که بنده مورد لطف قراردادندومطالبی را برای پیام دهندگانی که سرقلم رابسوی اینجانب کج کرده بودند به حمایت ازبنده نوشت. ولی حقیر درآنحد واندازه ای که جوان شماره عنوان نمودند نیستم واین ازمحبت ایشان نسبت به بنده است . خدا همه جوانان این مملکت خاصه جوانان برومند وفهیم همشهری  را حفظ کند

ازپیام دلسوزانه خورشید ایراج هم تشکر می نمایم برای شادی روح شهدا صلوات   

/ 0 نظر / 19 بازدید