چه کنم نیست کمالم

چه کنم نیست کمالم

تا رهگذرم دید بپرسید زحالم              گفتم که چه حالی ؟ببین فکر وخیالم

گفتا نکند درطلب عمر درازی          گفتم که همین است ولی نیست مجالم

گفتا زچه باخود به سرجنگ وجدالی             گفتم چه کنم نفس کشد سوی جدالم

گفتا که کجا رفت زتو غیرت ومردی                گفتم دوصد افسوس اسیر خط وخالم

گفتا زچه رو این همه ژولیده سری تو                    گفتم زغم ودرد بود رنج وملالم

گفتا به خودت ای که پایت لب گوراست                  گفتم چه خیالست من آسوده خیالم   

گفتا که بدان مال وفا دار نماند                    گفتم که شده عادت و وابسته به مالم

گفتا که تورا این همه غفلت زچه باشد              گفتم بودم جهل مکن غرق سوالم

گفتا که منم نفس ملامتگرت ای دوست           گفتم من دانا چه کنم نیست کمالم   

خداوند ان شاالله مارا از خواب غفلت بیدار کند 15/02/97 رسول دانا


/ 0 نظر / 32 بازدید