زندگینامه شهید محمد حسین دانا (ره)

بنام خدای مهدی قطب عالم امکان (عج)
قسمت پنجم
پی ازگذراندن دوره آموزشی فشرده شهید گرانقدر بدون اینکه پدرومادررا ازرفتن به جبهه مطلع نماید راهی جبهه شد .حق بود که شهید قبل ازرفتن به جبهه به روستا می رفت وبا پدرومادرخدا حافظ می کرد .اما اوبرای خوددلیلی داشت که بعدا ما متوجه شدیم .پدرومادرازجبهه رفتن فرزندشان خبر نداشتند .هروقتنامه می نوشتند رسم ما برادران این بود که همه باهم یک نامه می نوشتیم (هرکدام چندخط) من برای اینکه پدرومادرغصه نخورند نامه هارابه خط اخوی می نوشتم وبه همین منوال چندماهی گذشت یعنی عملیات شروع شد.(ادامه دارد) برای شادی روح شهدا صلوات

/ 0 نظر / 41 بازدید