باب دوم : درباره رفع موانع سیر و سلوک که مشتمل بر شش فصل است .

فصل اول : توبه
خداى تعالى درباره توبه مى فرماید:
توبوا الى الله جمیعا ایها المومنون لعلکم تفلحون(60)
توبه به معناى برگشت از گناه است . قبل از هر چیز باید دانست که گناه چیست تا بتوان از آن بازگشت نمود روشن و واضح است که کارهاى انسان بر پنج نوع است .
1- کارى که حتما باید انجام داد و ترک آن جایز نیست . (واجب )
2- کارى که نباید انجام داد و انجام آن جایز نیست . (حرام )
3- کارى که انجام آن از انجام ندادن آن بهتر است . (مستحب )
4- کارى انجام ندادن آن از انجام آن بهتر است . (مکروه )
5- کارى که انجام دادن آن و ندادن آن یکسان است . (حلال )
گناه عبارت از کارى است که از نوع دوم یعنى حرام مى باشد و توبه از آن بر همه عاقلان واجب است و منظور از گناه در اینجا تمامى گناهان فکرى و زبانى و عملى است که با اختیار و اراده هر انسان عاقلى صورت مى گیرد.
و اما ترک مستحب که از نوع سوم ، و انجام مکروه که از نوع چهارم است ترک اولى نامیده مى شود، و براى معصومین ترک اولى ناپسند است و بایستى از آن توبه کنند و براى اهل سیر و سلوک که به غیر از خداوند مقصدى ندارند توجه به غیر خدا گناه محسوب مى شود و باید از آن توبه کنند. پس توبه بر سه نوع است :
1- توبه عام که مربوط به همه بندگان است (که بایستى از ترک واجبات و انجام محرمات توبه کنند).
2- توبه خاص که مربوط به معصومان است (که بایستى از ترک اولى توبه کنند).
3- توبه اخص که مربوط به اهل سیر و سلوک است (که بایستى از توجه به غیر خدا توبه کنند).
و اما توبه گنهکاران از نوع اول است و توبه حضرت آدم علیه السلام و سایر انبیاء از نوع دوم و توبه پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم که مى فرماید:
و انه لیغان على قلبى و انى لاستغفر الله فى الیوم سبعین مرة(61) از نوع سوم است .

/ 0 نظر / 21 بازدید