کیفیت حصول توبه : ادامه سیروسلوک

2- جبران گناهانى که در گذشته واقع شده اند که این نیز بر سه نوع است .
اول : آنچه که انسان انجام داده و نسبت به ساحت قدس پروردگار نافرمانى محسوب گردیده است . (حق الله )
دوم : آنچه که انسان نسبت به خود انجام داده و خود را در معرض غضب الهى درآورده است . (حق النفس )
سوم : آنچه که انسان نسبت به دیگران انجام داده و به وسیله گفتار یا کردار خود موجب ضرر و زیان براى آنان گردیده است . (حق الناس )
و اما راه جبران گناهانى که در مورد دیگران انجام داده است اگر زبانى بوده بایستى از آنها عذرخواهى کند و یا جبران نماید یا به هر صورت رضایت آنها را به دست آورد. و اگر عملى بوده بایستى حق آنها را به خودشان در صورتى که زنده اند به خودشان و در صورتى که از دنیا رفته اند به وارثان آنها برگرداند و یا رضایت آنان را به دست آورد و کیفرى را که معین شده تحمل بنماید.
و اگر کسى را کشته باشد باید رضایت اولیا او را فراهم کند، چرا که تحصیل رضایت مقتول محال است ، و اگر این شرایط و سایر شرایط توبه را تحصیل کند امیدوار باشد که خداوند در آخرت او را مورد رحمت واسعه خویش قرار دهد.
و اما جبران گناهانى که در حق خود انجام داده آن است که کیفر دنیوى یا دینى را که مقرر شده است تحمل نماید. (مثل حدود و کفارات ).
و اما راه جبران گناهانى که در حق خداوند انجام داده آن است که تضرع و زارى و انابه به درگاهى الهى نموده و عبادت و ریاضت داشته باشد، البته به شرطى که حق الناس و حق النفس را ادا کرده و جبران نموده باشد.

/ 0 نظر / 32 بازدید