ادامه مبحث اعتکاف

هرگز نمی توان هرزش همه زمانها ومکانها را برابر دانست چنانکه نمی توان همه مکانها رابرابر شمرد . برخی زمانها ومکانها ارزشی والا دارند . ماه رجب ارزشمنداست ، ماه سلوک وزدودن زنگارهای شیطانی از آینه دل است . ماه ولایت وبرافروختن چراغ معرفت درشبستان وجود است ، ماه رجب گاه  اعتکاف است.

معتکف روزه اش نمازش حضورش درمسجد ودیگر اعمالش مایه تقرب است . درخانه ی دوست سفره ای از مغفرت وبخشایش گسترده شده وعاکف با صیقل روح وروان زنگار گناه راازدل می برد. مهیای ضیافت بزرگ درماه وصال می گردد. اعتکاف پرورش جسم وجان است . انسان آمیزه ای است ازاین دو  ونیازمند پرورش درابعاد وجودی خود ، انسان به دنبال سعادت وکمال است . ادامه دارد

/ 0 نظر / 24 بازدید