آثار دروغ

 نوزده    آثار  سوء  دارد  دروغ                  تاتوانی کن تو پرهیز ازدروغ

ازخدالعنت ونفرین  است ومرگ                می برددروادی واهی دروغ

موجب محرومیت ازرحمت است               کل افاک اثیم است از دروغ

باعث گمراهی  وسردرگمیست             هم خیانت بر صداقت شد دروغ

می برد سوی توهم سوی جهل             می کند اصراربرعصیان دروغ

حاصلش باشد عذاب اخروی                   شاکلیدی برگناهانست دروغ

ازشراب انجام آن بدتر بود                       عامل کل گناهانست دروغ

خیر ایمان رانمی بیند کسی                  آنکه عادت کرده برامر دروغ

بدترین نوعش دروغست برخدا              درردیف شرک وکفرانست دروغ

همچنان سرچشمه دارددرنفاق                  موجب خواری ورسوایی دروغ

می شود خوار وذلیل  هردوجهان                آنکه کارش هست دائم بردروغ

هم شقی  باشد  وهم کم حافظه             هرکه راباشد سروکارش دروغ

کاذبان  روز  قیامت    روسیاه                      گر  نگردند   تائب  از کار دروغ

مومنان برکاذبان بی اعتماد                       موجب تشویش افکارست دروغ

دور را نزدیک سازد چون سراب                  عکس آ ن هم صادق ازکاردروغ

این حدیث است ازامام چارمین                   کن حذر از احمق وبخل ودروغ

دادی ای دانا توپندت را بکوش                    خودنباشی عامل کذب ودروغ

درتاریخ 4/6/93روزسه شنبه برابر با29شوال ساعت 30/19سروده شد.

/ 0 نظر / 54 بازدید