اخبار شرکت تعاونی

باتولید ۱۰۰متردیگر ازکف پوشهای دهیاری اردیب تولید کف پوشهای پارک ایراج شروع خواهدشد
-به لحاظ تقاضای تعدادیازهمشهریان طبق مصوب هیئت مدیره خرید ۵۰مترقالب کف پوش آغاز وهم اکنون درحال تولید می باشد امید است تا ۲۰اردیبهشت به ایراج ارسال شود.
تعدادی ازهمشهریان تقاضای بلوک سیمانی نمودهاند که درحال تولید است .
تعدادی ازهمشهریان تقاضای موزاییک برای کف اتاق وپشت بام منزل خودداده اند که به نوبت درحال تولید می باشد .
با خرید اجر وساخت پنجره های سالن یخ سازی بزودی کارهای تکمیلی شروع خواهدشد .
آقای حاج جعفر اکبر درتهران بسر می برد
آقای حاج مهدی نجفی ازاعضای شورای اسلامی ایراج نیز درتهران بسر می برد.
منتظر کمک های مالی شما برای سرعت بخشیدن درپروژ ه های شرکت هستیم .

/ 2 نظر / 5 بازدید

درود بر آزاد اندیشان ایراج وسلام برآبادانی ایراج ودرود بر حاجی

دهیار ایراج

با سلام د رمورد جلسه جوانان ایراجی نظر من 12 اردیبهشت روز معلم است که دوستان جوان دعوت شوند و از نظراتشان استفاده شود