حدیث : امام مجتبی فرمود.

شنواترین گوشهاآن است که پندواندرز رابخاطر بسپرد وبه سود خودبکارگیرد. (التماس دعا)
قابل توجه همشهریها
شرکت آزاداندیشان جهت تکمیل نیروی انسانی درامر تولید نیرو جذب می کند . علاقه مندان به کارمی توانند به آقای علی گرجی سرپرست کارگاه موزاییک سازی مراجعه نمایند.
دررابطه باآماده سازی سالن یخ سازی ازهمشهریهای بنا دعوت بهمکاری می شود . کسانیکه درامر دیوارچینی وسفت کاری ونازک کاری ساختمان تجربه دارند به آقای گرجی ویاآقای حمید رضا زاهد مراجعه نمایند. کاربصورت پیمانکاری هم واگذارمی شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید