کرامتی ازشیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی (ره)

آقای چراغچی باشی آستان قدس رضوی که ازمعمرین است نقل نمود که پدرم درگذشته بود ومن طفل ودرتحت سرپرستی عمویم بودم. پس ازدواج . همسرم دچار سرطان پستان شد به طبیب مراجعه کردم گفتند باید قطع شود .وی شبها ازدرد خوابش نمی برد .نزد عمویم رفتم وازاوکمم خواستم .عمویم گفت چرا نزد حاج شیخ حسنعلی نمی روی؟ عصر به مدرسه ای که حاج شیخ درآن تدریس می کرد آمدم ووارد اطاق ایشان شدم .فرمودند ناراحت نباش ازاین انجیر ها هرروزصبح یک دانه بدهید بخورد .روزاول انجیر راخورد درد ساکت شد .روزدوم بهتر شد وروزسوم اثری ازآن نماند وبه کلی خوب شد.(نقل ازکتاب نشان ازبی نشانهاج ۲ص۴۹)

/ 0 نظر / 7 بازدید