حدیث : امام صادق فرمود

هرکس نیت وانگیزه اش پاک باشد خداوند روزی اورا زیاد گرداند.
وهرکس زبانش راستگو باشد عملش پاک وپاکیزه است .
السلام علیک یا ابا صالح المهدی 
امشب آخرین شب جمعه پایان سال است . همانطور که درتکافوی تهیه مایحتاج ایام سال نوهستیم وکاری پسندیده است . ونیز دنبال حساب وکتاب درآمد سال ونقدینگی توی خانه وبانکها. بیاییم حساب معنوی خودمان را هم بررسی کنم بهر حال یک بهار ازعمر ما کم شد ویک سال از دنیا دور شدیم وبه قیامت نزدیک . بیاییم درشب جمعه آخر سال ۸۶کمی با خدای خود خلوت کنیم ونسبت به اعمال ورفتاری که درطول سال از ما سرزده وخدای ناکرده باعث رنجش برادران دینیمان شده . عباداتی که ازما درطول سال فوت شده .گناهانی که پرده عصمت مارا دریده وما را ازخدادورساخته .حسادتها وکدورتهایی که دراعماق دل ما خانه کرده که چشم پیشرفت وتعالی همنوُعان وهمشهریها وفامیلهای خودرا نداریم .آیانباید به این امور بسیار مهم رسیدگی کنیم ؟ بهرحال ما مسلمانیم وازهمه مهمتر پیرو اهلبیت عصمت وطهارت همانگونه که درپوست خود نمی گنجیم اگر حساب مادی سال خود راکردیم ودیدیم اوراق سبزی درپرونده مان دیده می شود ودیدیم خانه نداشتیم بحمدلله صاحب خانه شدیم . اولادنداشتیم خدا بما اولاد سالم عطا کرده . ماشین نداشتیم خدا بما داده . کارنداشتیم کارمناسبی پیداکردیم . قرض وار بودیم وآنها را سبک کرده یا تماما پرداخته  ایم وخدای ناکرده بیماری ازقبل داشتیم خدا شفا داده . فرزندمان درکنکور قبول شده . جوان بودیم ازدواج نکرده بودیم سر وسامان گرفتیم . ودهها پیشرفت دیگر ... وهمه اینها را رمز موفقیت ودرایت وپشتکار خود می دانیم . باییم عوامل معنوی هم بررسی کنیم اگر ضعفی داریم برطرف کنیم .اگر اخلاقمان بداست خوب کنیم .اگر رفتارمان ناپسند است تغییر رفتاربدهیم . اگر کاهل نماز بودیم بموقع نماز بخوانیم . اگر پاچه خواری کردیم این خصیصه زشت راازخود دورکنیم .اگر قرآن تلاوت نکردیم بنا بگذاریم روزی چند آیه قرآن بخوانیم .اگر با فامیل قهر بودیم آشتی کنیم .اگر برای کسب درآمد دروغ گفتیم .منبعد راستگو باشیم . درواقع یا محول الحول والاحوال یعنی همین . اگر غیبت . تهمت بی آبرویی لقمه شبهه ناک وغیره استفاده کردیم امشب وقتش است که ازخدابخواهیم بما کمک کند واین خصیصه های زشت ازما دور گردد.واحوال ما به احسن وجه تغییر یابد . التماس دعا . دعای کمیل . دعای ندبه شرکت درانتخابات فراموش نشود. خدایارشما  

/ 0 نظر / 16 بازدید