السلام علیک یا ابی عبدالله یا سلمان الفارسی رضی الله عنه

هشتم ماه صفر سال 35 هجری سالروز رحلت بزرگ صحابی رسول الله اعظم وامیرمومنان ع جناب سلمان فارسی است .

سلمان فارسی اهل ایران ودرروستایی بنام جی دراطراف اصفهان زندگی می کرد . پدر ایشان به کار کشاورزی ودرعین حال مسئول آتشکده بود . دین ایشان درابتدا دین زرتشت وبعد با با آشنایی که با کلیسا پیدا کرد دین مسیحیت را پذیرفت وبا مخالف شدید پدرش مواجه گشت وزندانی گردید . ایشان با همکاری خادم منزلشان توانست با پیوستن به کاروانهای تجاری از ایران به شامات سفر کند وبه کلیسا پناه برد ومدتی را درخدمت کشیشان مسیحی باشد با درگذشت پاپ اعظم درشام ایشان راهنمایی شد به کشیشی دیگر درموصل وپس از درگذشت آن کشیش به عموریه رفت ووقتی اودردم مرگ قرارگرفت به سلمان گفت بزودی پیامبری ظهور می کند که نامش محمد اص ودارای نشانه هایی است او برای رسیدن به این پیامبر الهی حرکت کرد دربین راه اعراب یهودی ومسیحی مال ومنالش را از او گرفتند ومورد اذیت قراردادند .دراین میان مردی یهودی از طایفه بنی قریظه او را خریداری کرد وبه اطراف مدینه برد . ایشان همچنان درانتظار پیامبر آخرالزمان بود تا این امر محقق گردید وبا تشرف به دین اسلام پیامبر اوراازمرد یهودی درقبال نشا کردن سیصد اصله خرما ومقداری طلا ونقره اورا آزادکرد . اودربیت نبی مکرم پرورش یافت وبه مقامی رسید که ده درجه از مراتب ایمان را دارا شد . وبهشت مشتاق اوشد . او از ناحیه خدا به وقت وحی سلام رسانده  می شد . ودرسال 17هجری پس از فتح ایران توسط خلیفه دوم بعنوان استاندار مدائن به پیشنهاد امام علی منصوب ودرسال 35 در 8صفر ازدنیا رفت . طبق فرمایش امام علی که فرموده بود خودم ترا غسل وکفن خواهم کرد این وعده محقق گردید وبدنش توسط امام علی در مداین بخاک سپرده شد.

به روح مطهرش صلوات    

/ 0 نظر / 27 بازدید