رسالت سنگین نمایندگی ملت

ای   که  کاندید  به دور  هشتم               شدی  تا   گردی  وکیل    مردم      

  این رسالت که بسی سنگین است         سفره اش چرب  وهمی رنگین است   

گر   نیت  پاک  بود  در  این   راه           همه   راضی  و    رضا هست   خدا

وعد هایی   که   دهی  بر  مر دم         در  حضور    همه   در   هر     انجم

گر   فریبانه   بود    چوب   خوری           فحش  ونفرین   به شب وروز خوری

گر  که   باشی  زپی منصب ومال          دور    از عقل  و   زانصاف   و کمال

گر   نباشی  تو  به  فکر    مردم            می  شوی   منزوی و  سر در گم

 تکیه برکرسی  قدرت سخت است         حفظ این بار  امانت سخت  است

باش  آگاه  زمان   در   گذر است           کار کن  کار ، وکالت  سخت است

 گر  به  ظا هر   بود  ایام   بکام              بین    مردم  چو عزیز   وخوشنام

 گذرد   مدت   این   چار   ساله              روی    از دیده   و   دل     بیچاره

میخوری  حسرت  ایام   چه سود          آفتابت  به لب   بام    چه   سود

 محضر  عدل  الهی   چه  جواب            گره ای    باز   نکردی   به  ثواب 

 گفت  دانا  سخن  از روی صواب             تا وکیل    کار کند   بهر   ثواب 

/ 2 نظر / 5 بازدید
سلام علیکم

حاج آقا :طباطبایی خیلی بهتر ه ها تحقیق کن.رای خودتون را حروم نکنید!

بهاره

سلام شعر قشنگ و پر محتوایی است .باسپاس