سلام برعرفه وسرزمین عرفات

نهم ذی حجه روزشناخت ومعرفت پیداکردن نسبت به خود وخدای خود است .سرزمین عرفات سرزمین اندیشیدن است .صورت بخاک نهادن وشکستن منیتهاست .روزمناجات باپروردگار عالم وزمزمه کردن دعای بزرگ عرفه امام حسین درآن سرزمین است .روزاقرار واعتراف به گناهان وروز طلب مغفرت ازذات اقدس باریتعالی است .

به که چه زیباست ساعات شب عرفه ونفس کشیدن درآن سرزمین با امیرالحاج یوسف فاطمه حضرت مهدی ع شبی که به پاس حرمت نفس کشیدن حجت خدا وحضورآن ذخیره خدانفس ها قدسی می شود دلها الهی می شود .غرور وخودخواهی مذمت می شود.ورشته اتصال زمینیان با آسمانیان برقرار می شود .ملایک صف می کشند وبرصورتهای بخاک نهاده درآن سرزمین همراه می شوند .واشکهایی که چون در ازخوف وخشیت خدا برگونه ها جاری است درگلابدان مخصوص ذخیره می کنند.

درطول عمرم شبی رابه زیبایی وطراوت ونورانیت شب عرفه درسرزمین عرفات سراغ ندارم هنوزباگذشت 7سال ازآن شب بیاد ماندنی بیادش اشک شوق می ریزم .یعنی می شود باردیگر درشب وروز عرفه  درسرزمین عرفات باشم واینبار نه مثل بارقبل بلکه با توجهی عمیق وگوشی شنوا درمیان زمزمه ها زمزمه ای دل نشین ازفرزند زهرا راشنید .خدایا این آرزو رابرآورده ساز وباردیگر مرابه سرزمین عرفانت ومشعر ومنا پناه ده تا خودراپیداکنم وسربندگی بدرگاهت فرود آورم .آمین یارب العالمین

حسینیه 14معصوم روزیکشنبه ساعت 3بعدازظهر دعای بزرگ عرفه را بیاد مولای عارفان وامام شهیدان وبزرگ تقرب جویان بدرگاه خدا آغاز خواهد کرد انشاء الله الرحمن

/ 0 نظر / 27 بازدید