فصل ششم : تقوا

خداى تعالى در مورد تقوا مى فرماید:
ان اکرمکم عند الله اتقکم(88)
تقوا به معناى پرهیز از گناهان به واسطه ترس از خشم و دورى از درگاه خداوند است . همانطور که بیمار خواهان معالجه ، بایستى از مصرف آنچه که به حال او مضر و مقتضى افزایش بیمارى است اجتناب کند تا معالجه گشته و درمان او نتیجه بخش باشد انسانهاى طالب کمال نیز بایستى از آنچه که منافات با کمال دارد و یا مانع حصول کمال و یا بازدارنده سالک از مسیر کمال است اجتناب نمایند تا آنچه که مقتضى وصول یا مؤ ثر در سیر و سلوک است سودمند واقع گردد.
و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب (89)
عناصر تشکیل دهنده تقوا
تقوا در حقیقت مرکب از سه چیز است .
1- خوف .
2- پرهیز از معصیت .
3- طلب تقرب الهى .
و شرح هر یک از این سه به طور کامل در این رساله در جاى خود بیان خواهد شد و در قرآن و احادیث از تقوا ستایش شده و از متقیان زیاد سخن به میان آمده که نمى توان آنها را در این مجموعه ذکر نمود و هدف نهایى تقوا محبت خداوند تعالى است .
بلى من اوفى بعهده فان الله یحب المتقین(90)

/ 0 نظر / 21 بازدید