حدیث ازپیامبراکرم (ص)

پرستش وفرمانبرداری ازخدای بزرگ درسایه دانش وآگاهی انجام می شود.
امام مجنبی (ع)می فرماید :آن کس که عظمت خداراشناخت شایسته نیست که خودرا بزرگ بشمارد
امام رضا (ع) می فرماید : کمک ویاری شما به ناتوان برترین صدقه به شمار می رود.

/ 0 نظر / 6 بازدید