توبه عام

و اما توبه عام متوقف بر دو شرط است .
1- آگاهى نسبت به تمامى کارها که کدام کار موجب رسیدن به کمال ، و کدام کار موجب نقص است .
البته کمال بر حسب اشخاص گوناگون است . براى برخى از افراد نجات از عذاب ، و براى عده اى رسیدن به ثواب و براى گروهى رضا و تقرب به پروردگار است .
نقص نیز مانند کمال گوناگون است براى برخى عملى که موجب استحقاق کیفر است و براى عده اى عملى که موجب محرومیت از ثواب است و براى گروهى عملى که موجب غضب آفریدگار یعنى لعنت است نقص محسوب مى گردد.
2- آگاهى نسبت به فائده کمال ، یعنى رضاى خداوند، و ضرر نقص ، یعنى غضب الهى .
هر عاقلى که این دو شرط، یعنى این دو آگاهى را دارا باشد گناه نمى کند و اگر احیانا مرتکب شده باشد توبه مى نماید.
کیفیت حصول توبه
توبه به سه صورت تحقق مى یابد:
1- توبه نسبت به گذشته .
2- توبه نسبت به حال حاضر.
3- توبه نسبت به زمان گذشته و آینده .
توبه نسبت به زمان گذشته
اما توبه نسبت به کار گذشته بر دو قسم است .
1- پشیمانى و تاسف فراوان بر گناهى که در گذشته از انسان صادر شده است که درباره آن رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم گفته اند:
الندم توبه(62)

منبع : خلاصه ای ازکتاب اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی ره

/ 0 نظر / 29 بازدید