کرامتی ازشیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی (ره)

مردی بنام استاد احمد مسگر نقل کرد که وقتی فرزندم رضا مفقود شد هرچه جستجو کردم یافت نشد. نزد شیخ آمدم وعرض کردم پسرم گم شده است .فرمودند: فرداصبح درفلان دروازه شهر برو وپیش ازطلوع آفتاب این دعا رادرکف دست بگیر وهفت مرتبه بگو ((یامعید))رضا را به من برگردان .هنگامی که آفتاب طلوع کند مردی با چندچهار پامی رسد فرزند تو بر آخرین چهارپا سواراست .میگفت : همانطور که حضرت شیخ دستور دادندعمل کردم وپسرم به همان تربیت به من ملحق شد. 

/ 0 نظر / 2 بازدید