پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1397

ذکر خواب

ذکر خواببنام خالق محبوب سبحان               که الطافش به ما باشد فراوانبه احمد داده حق سروری را                    مقام شامخ پیغمبری رااز او اعجازها باشد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید