ادامه مبحث اعتکاف

میمون بن مهران می گوید . درخدمت امام حسن بن علی ع نشسته بودم که مردی آمد وعرض کرد ای پسر رسول خدا فلانی ازمن  مبلغی پول طلبکار است و می خواهد مرا حبس کند .امام فرمود : بخدا من پولی ندارم که بدهکاری تورا بپردازم .پس با آن مرد سخن گفت : میمون می گوید . امام کفش های خودرا پوشید من عرض کردم ای پسر رسول خدا فراموش کردید که درحال اعتکاف هستید حضرت فرمود فراموش نکردهام اما ازپدرم شنیدم که ازقول رسول خدا ص فرمود هرکه درراه برآوردن نیاز برادران مسلمان خود بکوشد . چنان است که نه هزار سال روزه دار وشب زنده دار خدارا عبادت کرده باشد.

آنچه ازاین روایت برمی آید این است که مومنان درعین اهتمام به اعتکاف نباید از تلاشهای اجتماعی وکوشش برآوردن نیازهای همگان دریغ ورزند پس دین اسلام دین تلاش اجتماعی وکوشش فردی است .

اعتکاف ازداخل شرع وشریعت سر برمی آورد وخاستگاه درون دینی دارد.ادامه دارد  

/ 0 نظر / 27 بازدید