گلایه ای به نماینده محترم وفرماندارنایین ومدیر مخابرات

ضمن تبریک مجدد به آقای دکتر حسنی بعنوان وکیل مردم شهرستان نایین وخطه کویر درمجلس هشتم چند ماهی است که شرکت آزاداندیشان ایراج برای کارگاه موزاییک سازی خود درخواست دوخط تلفن ازاداره مخابرات شهرستان نایین نموده که باپی گیریهای مدیر عامل محترم شرکت آزاداندیشان جناب حاج آقا زاهد توافق نمودند که دوخط تلفن واگذارنمایند امابه چه شکل وبا چه هزینه ای ؟ ابتداگفتند ازمخابرات تا محل شرکت بیش از400متراست ومخابرات امکانات ندارد که تلفن واگذارنماید گفتند دربرنامه سال جاری هم نیست که مخابرات درایراج توسعه یابد گفتند اگر بخواهید باید هزینه های آنرا خودتان بپردازید هزینه ها ازاین قراراست 1-کندن تیرپایه ازروستای بلا 2-هزینه بارگیری 3- هزینه حمل ونقل 4- هزینه کند ن جای 15تیر پایه ازمخابرات تاجلو شرکت 5- هزینه رنگ آمیزی 6- هزینه مصالح مورد نیاز ازقبیل سیمان وماسه 7- زین نصب تیر پایه ها 8- واریز مبلغ 63000تومان بابت هرخط تلفن حالا شرح هزینه هایی که توسط شرکت آزاداندیشان شده بدین شرح است . الف -پرداخت مبلغ 70000تومان بابت کندن تیر پایه ازتوی زمین درروستای بلان ب- پرداخت 7000تومان بابت هزینه بارگیری ج- پرداخت 100000تومان بابت هزینه حمل تیرپایه ها به ایراج د- 100000تومان بابت کندن جای 15تیر پایه ازمخابرات تا شرکت ذ- 50000تومان بابت خرید رنگ وهزینه رنگ آمیزی ر- 50000تومان بابت نصب تیر پایه ها ز- 25000تومان بابت خرید سیمان س- 123000تومان واریزی جهت دوخط تلفن جمع کل 525000تومان هزینه هرخط تلفن 262500تومان !!! واین است نحوه حمایت ازتولید وتولید کننده ازنماینده محترم وفرماندارمحترم ومدیر مخابرات شهرستان نایین تقاضا منداست مطالعه ومارا رهنمود فرمایند.

/ 1 نظر / 26 بازدید