داستانی جالب

میگویند روباهی بود که حقه بازی ونیرنگ اوبرهمه آشکاربود.ازبس دروغگو بود کسی اوراقبول نداشت
رنگ این روباه سیاه بود  وهمه وقتی اورا می دیدند ازاونفرت داشتند.دید درمیان ده جایی ندارد.باخود اندیشید که باید خودم راعوض کنم چون باشعارهایی که می دادواهل عمل که نبود بماندبلکه خیانت هم می کرد .بالاخره رفت پیش نقاش گفت تمام موی بدنم را رنگ کن من پول خوبی به تومی دهم البته این نقاش درآن آبادی نبود وازحیله روباه خبری نداشت . رنگ قشنگی به روباه زد وچند روزی هم روباه آفتابی نشد مردم آبادی ونیز حیوانات اهلی باورشان شده بود که روباه حیله گر ازآبادی رفته لذا نفس راحتی کشیدند.اماپس ازچند روزی ناگهان چشمشان افتاد به روباهی خوشگل دیدند این روباه به هرکس می رسد سلام می کند وآنان را تحویل می گیرد .وکاری هم به کارکسی ندارد .وقتی اعتمادنسبی مردم را جلب کرد.گفت من به لحاظ آشنایی باشما ونیز نشان دادن منزلم  به شما می خواهم شما رادعوت کنم .خروسی را دید واوراهمراه خود کرد وباهم به راه افتادند به مرغی رسید مرغ راهم با خود همراه کرد رسید به اردکی واردک را هم اغفال وبا این پرندگانبه راه افتادند تا به غاری رسیدند روباه تعارف نمود وهرسه پرنده را داخل غار برد آنگاه خود داخل غارشده ودرب غار را بست پرندگان بیچاره درفکر بودند که روباه چه خیالی درسر دارد که روباه شروع بهسخن کرد وگفت واما توای خروس به چه جهت مردم را نیمه شب ازخواب بیدار می کنی وآرامش مردم رابهم می زنی توباید اعدام بشوی خروس گفت من ماموریت دارم هنگام سحر مردم رابرای نماز بیدارکنم گفت این حرفها را کناربگذار مردم ازتوناراضی هستند.بلافاصله بادندانهای تیزش خروس را خفه کرد.نوبت به مرغ رسید ازمرغ پرسید توچرا با یک تخم گذاشتن این همه سر وصدا می کنی وآسایش را ازمردممی گیری تا خواست حرف بزند گفت ساکت توهم باید اعدام شوی ومرغ را هم خفه کرد اردک بیچاره گفت من نه سر وصدا می کنم ونه مردم را بیدار می کنم با من دیگر کاری ندارد.که روباه بی نام ونشان رنگ عوض کرده گفت توهمباید محاکمه شوی گفت به چه جرمی من که آزارم به کسی نمی رسد .گفت اتفاقا جرم تو ازهمه سنگینتر است ومی روی بالای چشمه وآب راگل آلود می کنی واین جرم بزرگی واورا هم خفه  کرد.ای برادر من ازاین داستان نتیجه می گیریم که کارکردن جرم است وهیچ کاری نمی شود انجامداد چون مدعیان بی نام ونشان کاسه داغ تر ازآشند.امیدوارم دوستان خواننده برداشت منفی نداشته باشند. وبه کنه مطلب توجه نمایند. برای شادی روح امام وشهدا ومومنین ومومنات صلوات

/ 5 نظر / 12 بازدید
ali

وقتی داستان را خواندم به نظرم رسید شرح حال خودت را نوشتی.درسته؟

اااا

شما هم .مدعیان بی نام ونشان یعنی چه؟هر کس روشی دارد ایراج نام و نشان نمی خواهد کار می خواهد .

اااا

یک حکومت توتالیته ودیکتاتوری انسانهای دیکتاتور پرورش می دهد که انتقاد را مانع پیشرفت می دانند .تا وقتی که انتقاد را دشمنی بنامیم پیشرفت نمی کنیم .

یار اصفهانی

این یک داستان اصیل ایراجی است که دران شانه به سری نیز باروباه همراه شده وتنها اوبوده که توانسته ازدست روباه فرارکندو......(به نظر میرسد نتیجه گرفته شده ربطی به داستان ندارد)

علیرضا

سلام داستان جالب و قشنگی بود- متشکرم و موفق باشید