ذکر خواب

ذکر خواب

بنام خالق محبوب سبحان               که الطافش به ما باشد فراوان

به احمد داده حق سروری را                    مقام شامخ پیغمبری را

از او اعجازها باشد به دوران                    که اعظم تر زآنها هست قران

 فضیلت ها نوشته از برایش                  به آیات و تمام سوره هایش 

یکی زان آیه الکرسی وزین است                که فوق آسمانها وزمین است

به هر حرفش هزاران رحمت و جود               اگر درکش کنی خواهی بری سود

زگنج عرش و نوری زآسمانهاست                  تلاوت کردنش الحق که زیباست

خدا برذات خود خورده ست سوگند             دراین ایات باشد نکته ها چند

زبعد هر نماز و وقت وساعت                هر آن کس کرد با دقت قرائت

نمایم قبض روح او ،به راحت             بشارت می دهم او را به جنت

بلا را دور گردانم من از او                     دهم پاسخ به هفتاد حاجت او 

بیامرزم گناه و جرم او را                  دهم درقدس  اعلی جای ،او را 

نبی فرموده بعد از هر نمازی               بخواند هرکه ،آرد سرفرازی

همه هفت آسمان درها گشوده             چنین لطفی زیزدان کس ندیده

ملک بر او نویسد خیر وپاکی                 وننویسد به او جرم ومعاصی

از این آیات شیطان دور گردد               دل قاری زآن پر نور گردد

دهد برچشم و دل نور و بصیرت              برد از سینه ها زنگ وکدورت

بدان درمان فقر است ای برادر            امان از خوف و درداست ای برادر

پناه برحفظ جان ومال باشد              که ذکرش احسن الاحوال باشد

بدان سید به آیات کریم است            ز او فرار شیطان رجیم است

بدان ویرانگر شرک ونفاق است      قرائت کن قبول هر نماز است

رسیده از نبی ختم رسالت         فزون گردد زآن کسب ومهارت

زبعد مرگ می گردد بهشتی       هرآن کس پاس دارد بردرستی

بگفته با علی ختم  رسولان               به هر حرفش هزاران خیر واحسان

دو لوحی راکه در معراج دیدم              ز حمد و دیگر از آیات دیدم

 میان سوره های کل  قرآن           یکی حمد و دگر یس ز فرقان

و سوم آیه الکرسی ی پر نور              که هرسه نوربود و غرق درنور

کسی که باوضو دائم بخواند        زشر دشمنان سالم بماند

چهل ساله عبادت را ثواب است          به بسترگر بخوانی ذکر نابست

چهل رتبه بگیرد هرکه خواند           زنیش مار و دد محفوظ ماند

زپیغمبر به هر مومن خطاب است           بخوان دانا به بسترذکرخوابست

تقدیم به سروران عزیز که ان شا الله از قرائت ان درهمه حال غفلت ننمایند . سلامتی امام زمان صلوات جمعه 14/02/97رسول دانا 


/ 0 نظر / 39 بازدید